Ledamöter Ersättare
Kommunfullmäktige Hans Nilsson Jan Silverås
Mia Nerander Lars-Erik Eriksson
Boo Sandström Åsa Kutt
Bertil Börjeson Bo Lehresjön
Björn Källman
Arne Persson
Margareta Persson
Trude Magnusson
Kommunstyrelsen Hans Nilsson Bo Lehresjön
Bertil Börjeson Boo Sandström
Björn Källman Trude Magnusson
Allmänna utskottet Hans Nilsson Bertil Börjeson
Bildningsutskottet Björn Källman Hans Nilsson
Samhällsbyggnadsutskottet Bertil Börjeson Trude Magnusson
Vårdutskottet Boo Sandström Hans Nilsson
Krisledningsnämnd Trude Magnusson Bertil Börjesson
Utvecklingsberedningen Mia Nerander
Jan Silverås
Organisationsberedningen Margaretha Persson
Jävsnämnden Tage Kutt Arne Persson
Valnämnd Lars-Erik Eriksson Margareta Persson
Överförmyndarnämnd Inge Lindqvist Tage Kutt
Folkhälsorådet Margaretha Persson Carola Persson
Handikapprådet Carola Persson Åsa Kutt
Pensionärsrådet Åsa Kutt Carola Persson
Eda Bostads AB Lars-Erik Eriksson
Nämndeman Jan Silverås
Revisor Erika Guldbrandsson (opolitisk)